Документи для участі акціонера (представника) в ЗЗА

 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах.

Документ, що надає акціонер для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерів Документ, що надає представник акціонера для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерів
Фізична особа Юридична особа (всі документи засвідчені підписом та печаткою) Фізична особа Юридична особа (всі документи засвідчені підписом та печаткою)
1. Паспорт

1.Статут

2.Опис  

3.Протокол про призначення керівника 

4.Наказ про призначення керівника 

5.Витяг з ЄДР на поточну дату

1.Паспорт представника

2. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах

 

 

1. Паспорт представника

2. Статут

2.Опис  

3.Протокол про призначення керівника 

4.Наказ про призначення керівника 

5.Витяг з ЄДР на поточну дату

Представник акціонера на Загальних Зборах акціонерів

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи opганів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцюнера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як i за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує вci питания щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.